Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis dětí na školní rok 2024/2025

Zápis dětí na školní rok 2024/2025Datum konání:
2.5.2024

V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2024/2025.


Osobní podání žádosti 6. 5. 2024 - 7. 5. 2024


Místo zápisu Mateřská škola Studénka, Komenského 700, 742 13 Studénka
Čas 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
Zákonný zástupce doloží tyto doklady:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte
- originál rodného listu dítěte,
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením),
- doklad o očkování dle §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)

 

Bezkontaktní podání žádosti 2. 5. 2024 - 16. 5. 2024


- do datové schránky MŠ ID schránky pyes45s
- na email podatelna@msstudenka.cz pouze s uznávaným elektronickým podpisem žadatele
Zákonný zástupce zašle tyto doklady:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte
- rodný list dítěte,
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením),
- doklad o očkování dle §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)

 

Další informace:


Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze nalézt ke stažení na stránkách www.msstudenka.cz nebo v kterékoli MŠ na území města Studénky. Nezbytné je vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní kontakt, email), na které lze zákonné zástupce kontaktovat v případě potřeby doložení chybějících údajů. Počty volných míst na jednotlivých pracovištích pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v první den konání zápisu, tzn. 2. 5. 2024.

 

O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správním řádem. Přesáhne- li počet přijatých žádostí počet volné kapacity pro následující školní rok, bude postupováno podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, vydaných před zápisem ředitelkou MŠ.
Žádosti přijaté po termínu zápisu nebudou při rozhodování v rámci správního řízení k vyhlášenému zápisu posuzovány.


Ve Studénce dne 26.1.2024