Drobečková navigace

Úvod > O škole > Originalita pracovišť

Originalita pracovišť

 

MŠ Studénka odloučené pracoviště Butovická 106

 • 1. Do výchovně vzdělávacího procesu zapojujeme prvky environmentální výchovy
 • Realizujeme environmentální vzdělávací projekt „Ekohrátky ze zahrádky“
 • Flexibilní řazení integrovaných bloků v ŠVP
 • Pravidelně zařazujeme logopedickou prevenci v řízených činnostech
 • Realizuje ukázku logopedické prevence pro rodiče
 • Zařazujeme sportovní aktivity pro děti v rámci výchovně vzdělávacího procesu
 • Zařazujeme prvky polytechnické výchovy a prvky Montessori pedagogiky do výchovně vzdělávacího procesu
 • Organizujeme společné akce pro děti a rodiče (Pískohraní, tematická tvoření, odpoledne s tatínkem, besídky, rozloučení se školáky)
 • Podporujeme čtenářskou gramotnost zařazováním vhodných vzdělávacích metod a pravidelnou nabídkou knih KMČ nakladatelství Albatros
 • Aktivně spolupracujeme se ZŠ Butovická
 • Organizujeme besedu s učiteli ZŠ před zápisem do první třídy
 • Aktivně spolupracujeme s Charitou Studénka


MŠ Studénka odloučené pracoviště Budovatelská 580

 • Vzdušné prostory zajišťující dostatek volného pohybu dětí, možnost cvičení na nářadí (velké překážkové dráhy, švédská bedna, lavičky, žebřiny apod.)
 • Stálé ložnice, kdy děti mají po celou dobu pobytu v mateřské škole své lehátko.
 • Velká zahrada o rozloze 4800m vybavena různorodými herními zařízeními určenými k hrám a cvičení.
 • Logopedická prevence vedena proškoleným preventistou
  - ukázka přímé výchovné práce s logopedickou chvilkou
 • Individuální přístup k dětem, bereme zřetel na individualitu každého dítěte, jeho potřeby a zvláštnosti.
 • Integrace zdravotně postižených dětí.
 • Sportovní aktivity během celého školního roku – plavání, míčové hry.
 • Divadelní představení v mateřské škole nejméně 4x ročně.
 • Návštěva kulturních akcí pořádaných SAK Studénka.
 • Prvky alternativního vzdělávání (Montessori, polytechnická výchova)
 • Úzká spolupráce se ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení
  - návštěva ZŠ – seznámení dětí s prostředím školy před zápisem do 1. třídy
  - beseda s učiteli ZŠ před zápisem do 1. třídy
  - seznámení se a práce dětí s interaktivní tabulí
  - výchovný projekt z oblasti dopravní výchovy, koloběžkové závody (ZŠ Sjednocení)
 • Spolupráce s ZUŠ
 • Společné akce pro rodiče a děti (podzimní, jarní tvoření, Vánoční besídka, besídka ke dni matek, maškarní ples, sportovní odpoledne, rozloučení se školáky, spaní ve školce)
 • Odborné přednášky pro rodiče z oblasti logopedické prevence a školní zralosti.
 • Účast na výtvarných výstavách.
 • Turistické vycházky v rámci vzdělávacího procesu
  - Jarošův statek – seznámení s domácími zvířaty a péči o ně
  - Záchranná stanice zvířat Bartošovice – péče o zraněná volně žijící zvířata
  - Psí útulek – péče o opuštěná zvířata
 • Možnost příchodu a odchodu dětí z MŠ v kteroukoliv dobu po dohodě s pedagogem.MŠ Studénka Komenského 700

 • Pohádka je pro nás prostředkem ke vzdělávání dětí.
 • Novým dětem poskytujeme adaptační program ve třídě se sníženým počtem dětí.
 • Do vzdělávání dětí aktivně zařazujeme:
    a. Podporu předčtenářské gramotnosti,
    b. Prvky Montessori,
    c. Polytechnickou výchovu,
    d. Environmentální výchovu.
 • Důsledně se věnujeme logopedické prevenci v běžné vzdělávací práci (logopedické chvilky, ukázky a poradenství pro rodiče, intenzivní spolupráce s SPC pro vady řeči) a primární prevenci rizikového chování dětí.
 • Vedeme děti k aktivnímu pohybu v průběhu dne a pravidelným sportovním aktivitám (lyžařský a plavecký výcvik, účast v projektu Naučme děti sportovat, kde děti pravidelně bruslí a učí se pravidlům míčových her.
 • Nabízíme nadstandardní výtvarné aktivity v kroužku Klubíčko.
 • Stavíme kvalitu naší vzdělávací práce na spolupráci s našimi partnery:
    a. Rodiči – ranní společné úkoly, odpolední dílny, akce a besídky,
    b. Školami – vzájemné setkávání pedagogů, návštěvy dětí ve školách,
    c. Zřizovatelem městem Studénka, SPOZ, příspěvkovou organizací SaK, SDH Studénka, MěP, PČR Studénka a veřejností.
 • Věnujeme se intenzivnímu vzdělávání pedagogů, kteří poznatky ze vzdělávání uplatňují ve vzdělávacím procesu.MŠ Studénka odloučené pracoviště R. Tomáška 491

 • Dramatická výchova ve výchovně vzdělávacím procesu, seznamování dětí s uměním
 • Divadelní představení hrané našimi dětmi pro širokou veřejnost a děti mateřských a základních škol na jevišti Dělnického domu ve Studénce
 • Logopedická prevence (proškolený preventista)
 • Prevence negativních vlivů (psychologický výcvik pedagogů - „Škola bez drog“)
 • Sportovní aktivity pro děti (plavání, lyžování, bruslení, míčové hry), v rámci výchovně vzdělávacího procesu
 • Práce v pěveckém sboru“ TRALALÁČEK“(účast na kulturních a soutěžních akcích)
 • Hra na flétny (prevence proti respiračním onemocněním, logopedická prevence)
 • Knihovna – odborná literatura pro předškolní vzdělávání
 • Odborné přednášky pro rodiče (logopedická prevence, školní zralost, prevence negativních vlivů)
 • Individualizace vzdělávání
 • Integrace zdravotně postižených dětí
 • Ukázky práce s dětmi pro rodiče
 • Společné akce pro děti a rodiče (maškarní ples, tvoření, besídky, práce na projektech apod.)
 • Účast na veřejném životě (Vítání občánků a Zlaté svatby – program)
 • Účast školy v soutěžích a na výstavách
 • Příchod a odchod dětí z mateřské školy v kteroukoliv dobu po dohodě s pedagogem
 • Prvky alternativního vzdělávání (prvky Montessori, polytechnická výchova, práce na interaktivní tabuli)
 • Beseda s učitelkou ZŠ - zápis dětí do 1. třídy

 

MŠ Studénka odloučené pracoviště Nová Horka

 • Mateřská škola (dále jen MŠ) v Nové Horce je jednotřídní škola rodinného typu, s kapacitou 15 dětí ve třídě.
 • Nabízí nadstandartní pobyty dětí venku – školní zahrada s terasou, 50 metrů od MŠ se nachází velké fotbalové hřiště, zámecká obora, vycházky v chráněné oblasti Poodří. Plnění celoročního projektu ekologické výchovy. V této klidné lokalitě zvládáme s dětmi veškeré přesuny do přírody bezpečně, bez rušné dopravy.
 • Naše bezbariérová MŠ snadno zajistí integraci zdravotně postižených dětí.
 • Zapsaný počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup při vzdělávacích aktivitách.
 • Naším dlouhodobým záměrem je všestranný rozvoj dítěte s důrazem na soulad psychiky s tělesným zdravím.
 • Nabídka jazykové průpravy a prevence prostých vad výslovnosti, každodenní zařazování logopedické chvilky.
 • Ukázka práce s dětmi ( jak i doma s dětmi procvičovat mluvidla)
 • Zpěv v našem malém, pěveckém sborečku „Sluníčka“.
 • V rámci výchovně vzdělávacího procesu zařazování projektů prevence negativních vlivů – např. Co je zdraví, Výživa, Hygiena, Nebezpečí odhozených stříkaček, Léky.
 • V rámci výchovně vzdělávacího procesu nabídka sportovních aktivit v MŠ
  - olympiáda, delší turistické vycházky, koloběžkové závody a mimo MŠ
  - plavání
 • Březen, měsíc knihy - návštěva knihovny ve Studénce.
 • Nabídka altarnativního vzdělávání (polytechnická výchova, prvky školy Montessori).
 • Beseda rodičů s učitelkou ZŠ, školní zralost, zápis do 1. třídy ZŠ.


MŠ Studénka odloučené pracoviště Poštovní 659

 • Základy prevence soc. patologických jevů a výchova ke zdravému životní stylu
 • Využívání prvků Montessori pedagogiky, polytechnické výchovy ve vzdělávání
 • Logopedická prevence – proškolení preventisté – logopedické chvilky
 • Seznamování s cizím jazykem - angličtina
 • Metoda Dobrý start
 • Pěvecký sboreček Notička - účast na vystoupeních ve Studénce a okolí
 • Spolupráce s rodiči – beseda se zástupci základních škol, logopedická prevence, individuální pohovory, ukázky práce s dětmi
 • Společné akce pro rodiče a děti - tvoření s rodiči, posezení s rodiči s vystoupením dětí u příležitosti svátků, Mikulášská nadílka, maškarní rej,
 • Seznámení s různým povoláním – návštěvy Příslušníků Městské policie, zdravotní sestra …
 • Integrace zdravotně postižených dětí
 • Spolupráce s PPP, SPC - monitoring řeči, posouzení školní zralosti…
 • Spolupráce se základními školami – návštěvy v základních školách a společné akce
 • Návštěvy knihovny vypůjčování knih – zapojení do projektu celé Česko čte dětem, vytváření vztahu k literatuře
 • Divadelní představení v mateřské škole – návštěvy divadelních společností v MŠ
 • Naučme děti MŠ Studénka sportovat zapojení do celoročního projektu
 • Využívání vlastní tělocvičny pro cvičení dětí
 • Plavecká výuka
 • Lyžařská školička
 • Canisterapie – návštěva asistenčních psů v MŠ
 • Screeningové vyšetření zraku
 • Vycházky s dětmi do okolí města
 • Výlet
 • Účast školy na výstavách