Drobečková navigace

Úvod > O škole > Ochrana oznamovatelů

Pravidla pro podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele

Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") a v souladu se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) informuje o zásadách a principech, podle kterých je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, případně oznámit jednání orgánům činným v trestním řízení. Dále informuje o tom, že byla stanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI OZNAMOVATELE

  1. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovním poměrem u organizace dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ZOO.
  2. V souladu s platnou právní úpravou ZOO si Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhrazuje právo odmítnout přijetí oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
   1. samostatně výdělečnou činnost,
   2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
   3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
   4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
   5. správu svěřenského fondu,
   6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
  3. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci Mateřské školy Studénka, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti Směrnice, může oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Mateřskou školou Studénka ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
  4. Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, jestliže:
   1. interně dle vnitřního oznamovacího systému;
   2. externě využitím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/
   3. oznámením prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení;
   4. učinil zveřejnění v souladu se Směrnicí.
   1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a současně, že tyto informace spadaly do  působnosti této Směrnice;
   2. podal oznámení v souladu se Směrnicí
  5. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
  6. Oznamovatel nemá právo na ochranu podle Směrnice, zejména:
   1. pokud úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku.
   2. pokud oznámení nespadá do některé z oblastí působnosti Směrnice (viz níže).
  7. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
  8. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
  9. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné. 

 

II. OBLAST PŮSOBNOSTI

 1.  Oznámení o možném protiprávním jednání dle Směrnice lze podávat v těchto oblastech:
  1. zadávání veřejných zakázek;
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

III. OBSAH OZNÁMENÍ

 1. Obsahem oznámení je zejména:
 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle Směrnice (viz Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 • Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení (viz příloha).
 •  

  IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

  1.  Oznámení o možném protiprávním jednání dle Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:
  • ústně (osobně)v budově Mateřské školy Studénka na adrese Poštovní 659, Studénka, a to po dohodě s pověřenou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;
  • písemně na adresu Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Poštovní 659, 742 13 Studénka. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT”;
  • elektronicky na e - mailové adrese ochrana.oznamovatelu@msstudenka.cz.
  • telefonicky na telefonní lince: 552 304 875 v čase pondělí až pátek 10:00 – 12:00 hod
  • prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/ )
 •  V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.
 •  

  V. PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

  1. Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba.
  2. Příslušnými osobami jsou: Mgr. Hana Molnárová.

    

  Ve Studénce 30.11. 2023

  Mgr. Pavla Honová, v.r., ředitelka školy

   

  Vzor oznámení ke stažení zde