Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

KONKURZNÍ ŘÍZENÍDatum konání:
6.3.2024

Rada města Studénky

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

 

VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace.

 

Druh práce: ředitel/ředitelka Mateřské školy Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace

 

Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského typu
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • právní osobnost a svéprávnost
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • občanská a morální bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti.

 

Výhodou:

 • zkušenosti s vedením kolektivu.

 

Požadované podklady:

 • přihláška ke konkurznímu řízení -  příloha č. 1 - PDF, příloha č. 1 - DOC
 • osobní dotazník pro účely konkurzního řízení - příloha č. 2 - PDFpříloha č. 2 - XLS
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let ode dne výkonu funkce ředitele školy
 • koncepce rozvoje školy (od 3 do 5 stran formátu A4).

 

Upozornění:

 • poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení konkurzního řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

 

Předpokládaný nástup:

01.08.2024 na dobu neurčitou.

 

Lhůta a adresa pro podání přihlášky:

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 05.04.2024 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením „KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Studénka – neotvírat“, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do konkurzního řízení zařazeny.

 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 15.05.2024.

Harmonogram konkurzního řízení bude zaslán uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Informace o škole podá: Mgr. Pavla Honová, ředitelka MŠ Studénka, č. tel.: 556 302 755, e‑mail: podatelna@msstudenka.cz.

 

Informace ke konkurznímu řízení podá: PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, č. tel.: 556 414 355, e-mail: svobodova@mesto-studenka.cz.

 

Vyhlášení konkurzního řízení včetně tiskopisů pro přihlášení do konkurzního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese: www.mesto-studenka.cz, na webových stránkách školy na adrese: www.msstudenka.cz.

 

Ve Studénce 04.03.2024
Libor Slavík, v.r., starosta