Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis dětí na školní rok 2023/2024

Zápis dětí na školní rok 2023/2024V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2023/2024.

Termín pro osobní podání žádosti: 3.5.2023 - 4.5.2023
Místo zápisu   Mateřská škola Studénka, Komenského 700, 742 13 Studénka
Čas zápisu  9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Zákonný zástupce doloží tyto doklady:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte
  • originál rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
  • doklad o očkování dle §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)

 

Termín pro bezkontaktní podání žádosti: 2.5.2023 - 16.5.2023
- do datové schránky MŠ ID schránky pyes45s
- na email podatelna@msstudenka.cz pouze s uznávaným elektronickým podpisem žadatele

Zákonný zástupce zašle tyto doklady:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte
  • rodný list dítěte
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením),
  • doklad o očkování dle §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)


Další informace:
Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze nalézt ke stažení na stránkách www.msstudenka.cz nebo v kterékoli MŠ na území města Studénky. Nezbytné je vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní kontakt, email), na které lze zákonné zástupce kontaktovat v případě potřeby doložení chybějících údajů. Počty volných míst na jednotlivých pracovištích pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny v první den konání zápisu, tzn. 3.5.2023.

O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správním řádem. Přesáhne- li počet přijatých žádostí počet volné kapacity pro následující školní rok, bude postupováno podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, vydaných před zápisem ředitelkou MŠ.
Žádosti přijaté po termínu zápisu nebudou při rozhodování v rámci správního řízení k vyhlášenému zápisu posuzovány.