ZAVŘENO
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
CESTA KE KVALITĚ
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


ODKAZ NA WWW STRÁNKY Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
• věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
• podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
• zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
• dbejte na pravidelný režim;
• podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
• zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
• s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
• společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
• využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
• povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.Náměty na hry a cvičení pro předškoláky

Vážení rodiče, předkládáme Vám náměty na hry a cvičení pro předškoláky, které rozvíjejí smyslové vnímání, paměť, představivost a slouží k rozvoji myšlení a řeči a také matematických představ.

Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch.

Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče – dítě), stačí denně 15 – 30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými – důvodem je předcházení únavě a soustředěnosti dítěte.

1. Cvičení a hry podněcující rozvoj smyslového vnímání

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace
• Vyhledávání určitých předmětů v místnosti - podle barvy, tvaru, ma¬teriálu, velikosti atp. Např. "Řekni, co je v místnosti ze dřeva, z látky ..., co je zelené, červené“
• Vyhledávání a rozlišování předmětů podle velikosti, barvy, případně tvaru: do krabice od bot nasypeme knoflíky - dítě roz¬dělí na velké a malé, nejmenší nebo největší, třídí do skupinek podle barvy, případně tvaru. Lze i u stavebnic - třídíme geometrické tvary, opět i podle barvy, podle různého materiálu - dřevěné, plastové.
• Skládání stavebnic a mozaiek - z kostek dřevěných skládaček, obrázkových kostek nebo korálkových či "hřebíkových" mozaiek (zatloukání většinou plastových hřebíčků do otvorů). Dítě zpočátku necháváme tvořit vlastní vzory a kombinace, pak jej necháme pracovat podle předem připraveného vzoru, posléze i podle ústního "diktátu" (Např. "Červenou kostku dej vpravo nahoru, pod ni zelenou.").
• Skládání obrázků ze zápalek nebo špejlí. Skládáme jednoduché obrázky (domeček, vláček ...). Můžeme opět postupovat podle vzoru, podle diktátu a samostatně, nebo předem připravit obrázky, ve kterých bude jedna zápalka chybět a dítě bude mít za úkol ji doplnit.
• Skládání rozstříhaných obrázků. Můžeme použít známé obrázky, pohlednice nebo obrázky dítětem vytvořené. Ty rozstříháme zpočátku na menší počet kousků (2 - 3), posléze na větší počet (6), dítě z nich skládá obrázek, vhodné jsou také puzzle.
• Vyhledávání dvojic stejných obrázků. Použijeme různé druhy hry "Pexeso, Černý Petr“. Začínáme s vyhledáváním 3-6 dvojic, postupně přidáváme..
• Hledání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích - napřed jednodušších, pak složitějších. Vyhledávání, co se na obrázcích změnilo? Co chybí? Co je navíc?
• Rozlišování zrcadlových tvarů. Předkládáme dvojice buď dvou stejných obrázků nebo lišících se zrcadlově, dítě přeškrtává odlišné.
• Rozlišování, co nepatří do řady a je zrcadlově obrácené. Např. v řadě domečků s komínem napravo odlišit domeček s komínem nalevo.
• Hledání cesty bludištěm - buď klasickým bludištěm nebo typem se "zamotanými" čarami, např. "Kdo chytá rybu?" "Kdo kde bydlí?".
• Nedokreslené obrázky. Dítě říká, co na obrázcích chybí, případně je dokreslí.
• Cvičení prostorové a pravolevé orientace - cvičíme pojmy: nahoře - dole - uprostřed vpředu - vzadu - uprostřed vpravo – vlevo. Zpočátku opět na předmětech, pak obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby
• "Kdo dřív uvidí...?"Tuto hru hrajeme nejčastěji na procházce, ve městě i v přírodě. Soutěžíme, kdo dřív uvidí nákladní auto, paní v červeném kabátě, listnatý nebo jehličnatý strom
• "Kimova hra " Cvičí opět pozornost, paměť i postřeh. Na stůl položíme několik předmětů. Ukážeme je dětem. Pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odkrytí dítě hádá, která věc zmizela.

b) Cvičení zaměřené na rozvoj sluchového vnímání
• Rytmická cvičení. Předvádíme rytmus, který dítě napodobí - ťukáním tužkou, klepáním prsty, tleskáním, ..hrou na Orfovy nástroje nebo s použitím nádobí. Mezi rytmická cvičení řadíme také tleskání nebo dupání k říkankám a písničkám.
• Cvičení vyhledávání, lokalizace zvuku. Hledáme schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (nejlépe zvonící nebo jen tikající budík)
• Cvičení rozeznávání hlásek na začátku slova ("Co slyšíš na začátku slova kočka?"), poté hledáme i další slova, která začínají stejnou hláskou (p - pes, postel, pírko).
• Cvičení rozeznávání hlásek na konci slova. Po zvládnutí můžeme hrát i slovní fotbal na poslední hlásku: pes - slon - nos - sova - auto.
• Cvičení rozlišování hlásek ve dvojicích podobných slov ("Co mají na začátku slova les - ges, ves - nes, dnes - nes ...?"), případně jestli a čímse liší dvojice slov (lom - lem, les - los, nos - nes atp.). Můžeme si vymýšlet i "nesmyslná" slova (lech - loch, nic - nyc atp.)
• Cvičení lokalizace hlásky. ("Co slyšíš uprostřed ve slově nos, les, pes, krk? Co na začátku? Co na konci?") Můžeme i zkoušet rozložení těchto jednoduchých slov na hlásky: p-e-s. Toto cvičení je ale již pro některé děti dost náročné.
• Cvičení rozeznávání slabik. Předkládáme dětem hračky nebo obrázky a ptáme se: "Co začíná na me": medvídek "... na ko": kočka.

c)Hry zaměřené na rozvoj sluchového vnímání
• Hláska -s- nás probudí" - dětem, které leží jako když spí, předříká¬váme různá slova. Uslyší-li slovo, ve kterém je hláska -s- (hlásky ob¬měňujeme), "probudí se" a vyskočí.
• "Děti, kdo tu je" - při této hře předříkáváme říkanku: "Děti, kdo tuje, kdo se od D jmenuje?". Děti mají ukázat na hráče, jehož jméno začíná na toto písmeno.
• "Na mimozemšťany" - tato hra cvičí schopnost zvukové analýzy a syntézy slova. Děti jsou "mimozemšťané" a dorozumívají se mezi sebou tak, že slova slabikují, případně i hláskují (Po - dej - mi - ru -ku ! P-o-d-e-j-m-i-r-u-k-u!). Jestliže oslovený hráč rozumí, musí pokyn vykonat.

2. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti
• Rovnání hraček podle velikosti. Dítěti předložíme 3 - 5 - 10 hraček, které srovná do řady podle velikosti. Pak hračky zakryjeme a dítě se snaží vyjmenovat všechny hračky, jak šly po sobě.
• Čtení z knihy. Čteme dítěti z knížky nebo vyprávíme příběh. Vždy, když dítě uslyší předem smluvené slovo (např. jméno Honza v pohádce o Honzovi), zvedne ruku.
• Opakování slov a krátkých vět. Zpočátku předkládáme dítěti obrázky zvířat nebo věcí (3 - 5 - 8), ukazujeme je po řadě, dítě je jmenuje. Pak seje snaží jmenovat, jak šly po řadě i bez ukázání obrázků. Posléze zvířata nebo věci jen jmenujeme a dítě je po nás opakuje. Při opakování vět tvoříme věty z 5 a více slov.
• Vyřizování vzkazů. Necháváme dítě vyřizovat jednoduché vzkazy jednotlivým členům rodiny.
• "Kdo si přesedl" Děti sedí v kruhu, hráči uprostřed zavážeme oči a 2 děti si vymění místo

3. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj myšlení a řeči
• Rozeznávání, co je správné, a co ne. Dítěti předříkáváme pravdivé i nepravdivé krátké věty a ono se snaží určit, co je správně a co špatně. "Pomeranč je sladší než citron."; "Auto jede rychleji než kolo."; "Kočka je menší než myš."
• Řešení situací. Dítěti předkládáme různé situace, zpočátku na obrázcích, pak slovně a ptáme se ho, jak by se zachovalo v určité situaci nebo co by se stalo, kdyby ("Co by se stalo, kdybychom nezalévali kvě¬tiny?"; "Co uděláš, když rozbiješ hrníček?" atp.).
• Cvičení analogií. Předříkáváme dítěti slova, ke kterým ono vytváří vhodnou dvojici, podle toho, co je napadne (např. les - houby, řeka - voda atp.).
• Hry se slovy. Vymýšlení vět nebo i říkanek, kde všechna slova začínají stejnou hláskou (máma má mísu).
• Vymýšlení slov do rýmu (len - sen, kos - los atp.).
• Tvoření vět z předem stanovených slov (máma - jít - nakupovat = má¬ma jde nakupovat; Eva - mít - panenka = Eva má panenku).
• Dovyprávění příběhu - povídáme dítěti jednoduchý krátký příběh, který nedokončíme, dítě má za úkol jej dokončit.
• "Myslím si slovo " Vedoucí hry nebo vybrané dítě řekne: "Myslím si slovo, které začíná na písmeno K". Úkolem dětí je hádat, které slovo to je. Mohou se ale ptát pouze tak, že vedoucí odpoví buď "ano" nebo "ne". Kdo uhodne slovo, vyhrává a je nyní vedoucím hry. (Např. "Je to zvíře?" "Chováme ho doma?" Chytá myši
• "Vyžeňte vetřelce"Zvolíme si 4 - 5 slov, která mají nějakou vlastnost společnou a přidáme slovo, které k nim nepatří - "vetřelce". Hráči musí "vetřelce" poznat a vyřadit (pes, kočka, sova, kámen, žirafa, ovce).
• "Na Marťana ""Marťan" přistane na naší planetě a všemu se diví - co je květina, míč, dům atp. Úkolem dětí je "Marťanovi" věc co nejlépe popsat, aby pochopil, k čemu je (vzhled, vlastnosti atd.).

Cvičení a hry zaměřené na rozvoj matematických představ
Při nácviku rozvoje matematických představ začínáme srovnáváním velikosti (cvičíme pojmy malý : velký, menší - větší, dlouhý - krátký, nejdelší - nejkratší, široký – úzký..), dále množství (pojmy více - méně - stejně), pokračujeme vyjmenováváním číselné řady do deseti a také orientací v této řadě (první, ... poslední). Cvičení provádíme vždy manipulací s předměty (hračky, prvky stavebnic), později i na obrázcích. Vhodné je spojit cvičené matematické pojmy s pojmy prostorovými (nahoře - dole - uprostřed, vpravo - vlevo, nad - pod).
• Předložíme dítěti prvky ze stavebnice (vhodná je dřevěná s různě dlouhými, širokými a velkými barevnými tvary). Dítě je řadí podle velikosti, délky, šířky, barvy, tvaru.
• Z 10 kostek tvoříme ubíráním nebo přidáváním dvě hromádky. Dítě určuje, kde je méně, kde více kostek.
• Dítěti předkládáme několik (5 - 10) jednoduchých obrázků. Dítě má za úkol nakreslit podle předlohy stejný počet.
• Předložíme dítěti 3 listy papíru, najeden z nich položíme 4 knoflíky. Dítě má za úkol na první papír položit méně knoflíků (1 - 3), na druhý více (5).
• Pro cvičení matematických představ dále používáme dětských her jako je domino s tečkami, "Člověče nezlob se", "Ber - dej" nebo speciální "Pexeso".

Cvičení a hry zaměřené na rozvoj řeči
Trpí-li dítě některou z poruch řeči, je nutné mu zajistit kvalitní logopedickou péči a nácvik s ním pravidelně provádět.
• Dětské říkanky spojené s rytmizací. Vytleskávání (ťukání, dupání) rytmu.
• Artikulační cvičení - jazykolamy: Jelen se nese po lese, Pan Kaplan v kapli plakal, Klára králova hrála na klavír, Otoč tu tyč, Šidíš mě ty nebo nešidíš.

Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby;
• "Řekni to jinak""Malý dům je ..." nebo jinak "Domeček je ..."
• "Na co to je ? "Předkládáme dětem předměty, obrázky nebo předříkáváme názvy věcí a ony odpovídají, k čemu slouží (koš, klíč, kladivo, kohoutek, oko ...).
• "Dokonči příběh "Necháváme dítě dovyprávět krátký příběh, dokončit načatou větu.

4. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj motoriky
Rozvoj tzv. hrubé a jemné motoriky (pohybů) je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvládnutí psaní. Pro předškoláka jsou proto vhodné speciální cvičení a dbaním na správné držení psací potřeby, dále pak výběrem vhodných potřeb pro kreslení a psaní a i výběrem vhodné polohy pro psaní. Kontrolujeme, zda dítě drží tužku volně mezi palcem a ukazovákem a podkládají prostředníčkem (prostředníček je "postýl¬ka", na které tužka leží). Tužka má být uchopena 2 - 3 cm nad jejím hrotem. Dohlížíme též na správný sklon psacího náčiní. Zpočátku jsou vhodné silnější tužky nebo pastelky, tzv. značkovací fixy, voskové pastelky a kulaté křídy. Pro podpoření správného úchopu můžeme použít zvláštní plastové násadky na tužku nebo tužky s trojúhelníkovým průřezem.
Nácvik začínáme na velké plochy (balící papír, tabule), postupně je zmenšujeme až k formátu A4 - A5. Začínáme vstoje, přecházíme k sedu s oporou i bez opory ruky o stůl, pokračujeme do kleku i lehu na podlaze. Před každým kresebným cvičením uvolníme ruku buď nějakou motorickou hrou nebo vlastním procvičením ruky a prstů (kroužením, kmitáním), případně i uvolněním ruky a prstů ve vlažné vodě v umyvadle. Kresebné cviky provádíme napřed rukou "na zkoušku" ve vzduchu, obtížnější pak provádíme překreslováním přes fólii.
Cvičení zaměřená na rozvoj jemné motoriky: modelování, vytrhávání z papíru, vystřihování, sestavování řetězu z kancelářských sponek, zapínání knoflíků, zipů, patentek, háčků, zavazování tkaniček, oblékání se, oblékání panenek, navlékaní korálků.

Vlastní kresebná cvičení:
Začínáme na velkou plochu, formát postupně zmenšujeme, napřed zkoušíme volné čmárání po ploše (míč se kutálí), pak již řízené:
- motání klubíček, kruhy jako točící se kola, vlnovka jako vlnky na vodě, tečky jako zobání kuřátek nebo zasněžená chaloupka
- spojení bodů čarami: různým směrem - hromada prken, stejným směrem - plot, hřeben zleva doprava -žebřík, jízda autem, dolní oblouk - zleva doprava, houpačka se houpe, tašky na střeše, horní oblouk - zleva doprava:duha, hromádka od krtka, hory, kruhy: sněhulák, let motýla okolo kytičky stonožka, smyčky: pletení svetru, kouř, osmičky: let motýla, šikmé čáry: prší, ovál: velikonoční vejce, trojúhelníky: pyramidy, vybarvování.
Použitá literatura: Žáčková, H., Jucoviřová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole

Převzato z webových stránek Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě.Hry a aktivity v přírodě
Jen pár nápadů, jak si zpestřit rodinnou vycházku nebo pobyt s dětmi na zahradě

ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU
Hra zaměřená na barvy je vhodná do prostor, kde se vyskytuje něco barevného – například na hřiště nebo dvorek. Jeden hráč vyvolává: „Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku... “ A dosadí libovolnou barvu, která se v okolí vyskytuje. Ostatní se rozprchnou hledat věc dané barvy. Kdo nic nenajde, má „babu“ a musí v dalším kole vyvolávat.

DOMEČKY PRO LESNÍ SKŘÍTKY
Vzít dítě do lesa a zahrát si s ním hru na lesní skřítky pro ně znamená velké dobrodružství. Domeček skřítkům můžete společně vystavět z větviček, mechu, šišek. Obměnou je domeček pro mravence. Přitom jim můžete vyprávět o tom, jak se mravenečkům zbortil jejich domeček a teď rychle potřebují nový.

NAKRMTE VLKA
K této hře budete potřebovat papírovou krabici, do které vyříznete otvor pro tlamu, pomalujete ji a můžete i ozdobit. Děti pak hází míčky do tlamy hladového vlka. Můžeme začít z malé vzdálenosti a postupně ji zvětšovat nebo házet z různých úhlů. Nakonec si děti z krabice alias vlka mohou udělat skrýš či si zahrát pohádku o Karkulce.

PŘETAHOVANÁ S MEDVĚDEM
Parádní hra i pro ty malé. Jeden dospělák, který bude představovat medvěda, se přetahuje s dětmi. Stačí vám lano, ale klidně postačí švihadlo.

NA KAMÍNKOVÝ POKLAD
Jestliže chcete, aby se děti zdokonalily v počítání nebo poznávání barev nebo geometrických tvarů nebo….Nachystejte si voskové pastely a kamínky. Na každý kámen nakreslete barevnou značku nebo geometrický tvar nebo určitý počet teček nebo….Kamínky rozházejte po louce, zahradě (určitý ohraničený prostor) – na signál se děti rozeběhnou hledat „svůj“ poklad. Můžete motivovat např. tak, že piráti ztratili své peníze, princeznička poztrácela korále atd.

STAVÍME VĚŽ
Nechte děti shromáždit větší větve s společně z nich pak vytvořit věž ve tvaru vatry. Následně ji ještě můžete ozdobit listy, mechem nebo třeba květinami. Můžete dělat i menší věže a soutěžit mezi sebou o tu nejvyšší nebo nejkrásněji vyzdobenou. Ideální je samozřejmě ocenit na konci u každé věže alespoň nějakou její přednost.

VYROBÍME ZVONKOHRU NEBO KORÁLE
Při procházce v přírodě nasbírejte šišky, oříšky, kaštany, ale třeba i šnečí ulity nebo peříčka. Hodit se budou i krátké rovné klacíky, které poslouží jako základna zvonkohry. Tu můžete vyrobit po návratu domů s pomocí několika provázků a vrtáku. provázky protáhněte jednotlivými provrtanými dírami v nasbíraných věcech, provázky pak zavěste na klacíky. Podobným způsobem můžete vyrobit i netradiční ozdoby na krk.

STAVÍME DOMEK PRO SKŘÍTKY
Vydlabané místo u kořenů stromů poslouží jako skvělá základna, šišky, mech, jehličí, kamínky, ulity, květiny a cokoliv dalšího pak jako dekorace. Pokud budete mít s sebou v kapse třeba panáčka lega, můžete ho pak na památku vyfotit v jeho lesním zámku.

OBRÁZEK U LISTŮ A KVĚTIN
Během procházky nasbírejte a natrhejte lístky všech tvarů a velikostí, můžete utrhnout i květiny. Můžete si s sebou vzít papíry a lepidlo. Z listů je pak možné vytvářet různé obrazce, zvířátka nebo prostě jen zaplnit celý list papíru kousky louky a následně je přilepit.

MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ
Kameny hezkých a zajímavých tvarů si můžete nasbírat a odnést k namalování. Pokud byste chtěli malovat rovnou v přírodě, pořiďte si barvy v potravinářské kvalitě, které neublíží dětem ani životnímu prostředí. kameny můžete malovat jako obličeje, zvířátka, nebo prostě jenom různými veselými barvami.

PANTOMIMA ZVÍŘÁTEK
Každé zvíře v přírodě je typické určitým chováním. Nechte jednoho z vás bez mluvení předvádět jím vymyšlené zvíře, zatímco ostatní hádají, koho představuje. Kdo uhodne první, promění se následně sám v němé zvíře.

VYŘEZÁVÁNÍ KLACÍKŮ
Předpokladem je hrubá škrabka z Ikey a dítě dostatečně staré a zručné na to, aby se s ní naučilo zacházet. Najděte si vhodné rovné klacky, ze kterých pak můžete vyrábět oštěpy zašpičatěním jednoho jejich konce, nebo třeba hole zdobené proužky a křížky.

VĚŽ NEBO OBLOUK Z KAMÍNKŮ
Kamínky a oblázky děti milují, tak proč si z nich třeba nezkusit postavit věž? Děti musí nejprve najít vhodně tvarované kameny a pak je s trpělivostí vršit na sebe co nejvýše. Z oblázků pak můžete zkusit vystavět kamenný oblouk.

HERBÁŘOVÝ NÁRAMEK PRO MAMINKU
Potřebujete asi 3 cm široké proužky výkresu – na proužky nalepujete natrhané lístky, trávy, rostlinky – proužek se následně slepí do kroužku na náramek.

HNÍZDO
Jak moc se nadřou zvířátka při stavbě svého obydlí? Děti se „promění“ ve zvířátka -stavba – hnízda, nory atd. z přírodnin (větve, kamínky, trávy atd.)

HLEDAČKA
Před odchodem do přírody připravíte obrázkový seznam věcí, které na dnešní výpravě děti musí najít a prozkoumat – děti nacházejí dané věci podle připravených obrázků (např. Bílý kamínek, kopretina, vysoký komín, krmelec, ovocný strom, auto atd. - hra je velmi motivační pro dlouhý pobyt venku a zdolání velkého úseku trasy – je využitelná ve všech ročních obdobích a děti se naučí spojit tištěné informace se skutečností)
iŠKOLIČKA

Představujeme vám iŠkoličku - internetový přístup k interaktivnímu programu Moje tělo, k interaktivním hrám pro dvojice a ePublikacím pro všechny interaktivní přístroje, počítače i tablety s operačními systémy Win 7,8,10, Android i iOS s podporou vícenásobného dotyku pro maximální spolupráci i soutěžení dětí nebo rodičů s dětmi. Po objednání a následném zpřístupnění vybraných položek k nim přistupujete pomocí internetové aplikace Moje iŠkolička. Ke vstupu do aplikace používejte výhradně prohlížeč Chrome ve všech operačních systémech.
Jak správně držet tužku

Video Jak správně držet tužku najdete ZDE.
Pexesa pro děti a další zajímavé odkazy

Vítejte v galerii pexes, které vytvořili návštěvníci našeho webu. Tyto pexesa si můžete zdarma stáhnout nebo online zahrát.

https://www.casprodeti.cz/.

http://www.sikovny-cvrcek.cz/.

https://www.hranostaj.cz/.

https://www.senteacher.org/.

https://mrprintables.com/.

https://www.education.com/.

https://www.eschovka.cz/.

http://www.hraveuceni.cz/.

https://www.tonda-obal.cz/.

http://napadydoskolky.blogspot.com/.

http://krokotak.com.

http://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/index.php.