ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art StudioMateřská škola Studénka
Odloučené pracoviště Butovická 106

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

1. Do výchovně vzdělávacího procesu zapojujeme prvky environmentální výchovy

2. Realizujeme environmentální vzdělávací projekt „Ekohrátky ze zahrádky“

3. Flexibilní řazení integrovaných bloků v ŠVP

4. Pravidelně zařazujeme logopedickou prevenci v řízených činnostech

5. Realizuje ukázku logopedické prevence pro rodiče

6. Zařazujeme sportovní aktivity pro děti v rámci výchovně vzdělávacího procesu

7. Zařazujeme prvky polytechnické výchovy a prvky Montessori pedagogiky do výchovně vzdělávacího procesu

8. Organizujeme společné akce pro děti a rodiče (Pískohraní, tematická tvoření, odpoledne s tatínkem, besídky, rozloučení se školáky)

9. Podporujeme čtenářskou gramotnost zařazováním vhodných vzdělávacích metod a pravidelnou nabídkou knih KMČ nakladatelství Albatros

10. Aktivně spolupracujeme se ZŠ Butovická

11. Organizujeme besedu s učiteli ZŠ před zápisem do první třídy

12. Aktivně spolupracujeme s Charitou StudénkaMateřská škola Studénka
Odloučené pracoviště Budovatelská 580

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

1. Vzdušné prostory zajišťující dostatek volného pohybu dětí, možnost cvičení na nářadí / velké překážkové dráhy, švédská bedna, lavičky, žebřiny apod./

2. Stálé ložnice, kdy děti mají po celou dobu pobytu v mateřské škole své lehátko.

3. Velká zahrada o rozloze 4800m vybavena různorodými herními zařízeními určenými k hrám a cvičení.

4. Logopedická prevence vedena proškoleným preventistou
- ukázka přímé výchovné práce s logopedickou chvilkou

5. Individuální přístup k dětem, bereme zřetel na individualitu každého dítěte, jeho potřeby a zvláštnosti.

6. Integrace zdravotně postižených dětí.

7. Sportovní aktivity během celého školního roku – plavání, míčové hry.

8. Divadelní představení v mateřské škole nejméně 4x ročně.

9. Návštěva kulturních akcí pořádaných SAK Studénka.

10. Prvky alternativního vzdělávání / Montessori, polytechnická výchova/

11. Úzká spolupráce se ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení
- návštěva ZŠ – seznámení dětí s prostředím školy před zápisem do 1. třídy
- beseda s učiteli ZŠ před zápisem do 1. třídy
- seznámení se a práce dětí s interaktivní tabulí
- výchovný projekt z oblasti dopravní výchovy, koloběžkové závody / ZŠ Sjednocení/

12. Spolupráce s ZUŠ

13. Společné akce pro rodiče a děti /podzimní, jarní tvoření, Vánoční besídka, besídka ke dni matek, maškarní ples, sportovní odpoledne, rozloučení se školáky, spaní ve školce/

14. Odborné přednášky pro rodiče z oblasti logopedické prevence a školní zralosti.

15. Účast na výtvarných výstavách.

16. Turistické vycházky v rámci vzdělávacího procesu
- Jarošův statek – seznámení s domácími zvířaty a péči o ně
- Záchranná stanice zvířat Bartošovice – péče o zraněná volně žijící zvířata
- Psí útulek – péče o opuštěná zvířata

17. Možnost příchodu a odchodu dětí z MŠ v kteroukoliv dobu po dohodě s pedagogem.Mateřská škola Studénka
Komenského 700

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

1. Pohádka je pro nás prostředkem ke vzdělávání dětí.
2. Novým dětem poskytujeme adaptační program ve třídě se sníženým počtem dětí.
3. Do vzdělávání dětí aktivně zařazujeme:
  a. Podporu předčtenářské gramotnosti,
  b. Prvky Montessori,
  c. Polytechnickou výchovu,
  d. Environmentální výchovu.
4. Důsledně se věnujeme logopedické prevenci v běžné vzdělávací práci (logopedické chvilky, ukázky a poradenství pro rodiče, intenzivní spolupráce s SPC pro vady řeči) a primární prevenci rizikového chování dětí.
5. Vedeme děti k aktivnímu pohybu v průběhu dne a pravidelným sportovním aktivitám (lyžařský a plavecký výcvik, účast v projektu Naučme děti sportovat, kde děti pravidelně bruslí a učí se pravidlům míčových her.
6. Nabízíme nadstandardní výtvarné aktivity v kroužku Klubíčko.
7. Stavíme kvalitu naší vzdělávací práce na spolupráci s našimi partnery:
  a. Rodiči – ranní společné úkoly, odpolední dílny, akce a besídky,
  b. Školami – vzájemné setkávání pedagogů, návštěvy dětí ve školách,
  c. Zřizovatelem městem Studénka, SPOZ, příspěvkovou organizací SaK, SDH Studénka, MěP, PČR Studénka a veřejností.
  8. Věnujeme se intenzivnímu vzdělávání pedagogů, kteří poznatky ze vzdělávání uplatňují ve vzdělávacím procesu.Mateřská škola Studénka
pracoviště R. Tomáška 491

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

1. Dramatická výchova ve výchovně vzdělávacím procesu, seznamování dětí s uměním
2. Divadelní představení hrané našimi dětmi pro širokou veřejnost a děti mateřských a základních škol na jevišti Dělnického domu ve Studénce
3. Logopedická prevence (proškolený preventista)
4. Prevence negativních vlivů (psychologický výcvik pedagogů - „Škola bez drog“)
5. Sportovní aktivity pro děti (plavání, lyžování, bruslení, míčové hry), v rámci výchovně vzdělávacího procesu
6. Práce v pěveckém sboru“ TRALALÁČEK“(účast na kulturních a soutěžních akcích)
7. Hra na flétny (prevence proti respiračním onemocněním, logopedická prevence)
8. Knihovna – odborná literatura pro předškolní vzdělávání
9. Odborné přednášky pro rodiče (logopedická prevence, školní zralost, prevence negativních vlivů)
10. Individualizace vzdělávání
11. Integrace zdravotně postižených dětí
12. Ukázky práce s dětmi pro rodiče
13. Společné akce pro děti a rodiče (maškarní ples, tvoření, besídky, práce na projektech apod.)
14. Účast na veřejném životě (Vítání občánků a Zlaté svatby – program)
15. Účast školy v soutěžích a na výstavách
16. Příchod a odchod dětí z mateřské školy v kteroukoliv dobu po dohodě s pedagogem
17. Prvky alternativního vzdělávání (prvky Montessori, polytechnická výchova, práce na interaktivní tabuli)
18. Beseda s učitelkou ZŠ - zápis dětí do 1. třídy

Mateřská škola Studénka
pracoviště Nová Horka

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola (dále jen MŠ) v Nové Horce je jednotřídní škola rodinného typu, s kapacitou 15 dětí ve třídě.

Nabízí nadstandartní pobyty dětí venku – školní zahrada s terasou, 50 metrů od MŠ se nachází velké fotbalové hřiště, zámecká obora, vycházky v chráněné oblasti Poodří. Plnění celoročního projektu ekologické výchovy. V této klidné lokalitě zvládáme s dětmi veškeré přesuny do přírody bezpečně, bez rušné dopravy.

Naše bezbariérová MŠ snadno zajistí integraci zdravotně postižených dětí.

Zapsaný počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup při vzdělávacích aktivitách.

Naším dlouhodobým záměrem je všestranný rozvoj dítěte s důrazem na soulad psychiky s tělesným zdravím.

Nabídka jazykové průpravy a prevence prostých vad výslovnosti, každodenní zařazování logopedické chvilky.

Ukázka práce s dětmi ( jak i doma s dětmi procvičovat mluvidla)

Zpěv v našem malém, pěveckém sborečku „Sluníčka“.

V rámci výchovně vzdělávacího procesu zařazování projektů prevence negativních vlivů – např. Co je zdraví, Výživa, Hygiena, Nebezpečí odhozených stříkaček, Léky.

V rámci výchovně vzdělávacího procesu nabídka sportovních aktivit v MŠ
- olympiáda, delší turistické vycházky, koloběžkové závody a mimo MŠ
- plavání

Březen, měsíc knihy - návštěva knihovny ve Studénce.

Nabídka altarnativního vzdělávání ( polytechnická výchova, prvky školy Montessori ).

Beseda rodičů s učitelkou ZŠ, školní zralost, zápis do 1. třídy ZŠ.Mateřská škola Studénka
pracoviště Poštovní 659

ORIGINALITA ZAŘÍZENÍ

• Základy prevence soc. patologických jevů a výchova ke zdravému životní stylu
• Využívání prvků Montessori pedagogiky, polytechnické výchovy ve vzdělávání
• Logopedická prevence – proškolení preventisté – logopedické chvilky
• Seznamování s cizím jazykem - angličtina
• Metoda Dobrý start
• Pěvecký sboreček Notička - účast na vystoupeních ve Studénce a okolí
• Spolupráce s rodiči – beseda se zástupci základních škol, logopedická prevence, individuální pohovory, ukázky práce s dětmi
• Společné akce pro rodiče a děti - tvoření s rodiči, posezení s rodiči s vystoupením dětí u příležitosti svátků, Mikulášská nadílka, maškarní rej,
• Seznámení s různým povoláním – návštěvy Příslušníků Městské policie, zdravotní sestra …
• Integrace zdravotně postižených dětí
• Spolupráce s PPP, SPC - monitoring řeči, posouzení školní zralosti…
• Spolupráce se základními školami – návštěvy v základních školách a společné akce
• Návštěvy knihovny vypůjčování knih – zapojení do projektu celé Česko čte dětem, vytváření vztahu k literatuře
• Divadelní představení v mateřské škole – návštěvy divadelních společností v MŠ
• Naučme děti MŠ Studénka sportovat zapojení do celoročního projektu
• Využívání vlastní tělocvičny pro cvičení dětí
• Plavecká výuka
• Lyžařská školička
• Canisterapie – návštěva asistenčních psů v MŠ
• Screeningové vyšetření zraku
• Vycházky s dětmi do okolí města
• Výlet
• Účast školy na výstavách