ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
MŠ KOMENSKÉHO
24.02. 2021 | Mimořádné opatření

Vážení zákonní zástupci,
čtvrtkem 25.2.2021 vstupuje v platnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, dle pokynů v něm musí i děti na veřejnosti nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující technické požadavky normy v opatření uvedené.

Zajistěte proto, aby děti přicházely do MŠ v příslušném ochranném prostředku. V MŠ jej děti nosit nemusí, ale půjdou – li ven mimo školní zahradu, musí ji mít v pohotovosti pro možnost kontaktu s jinými osobami (chráníme tak zdraví dětí samotných). Jedna chirurgická rouška nebo respirátor je tedy nutným vybavením dítěte, a to i pro možnost náhlého onemocnění dítěte v MŠ.

Také Vás žádám, ať jako zákonní zástupci zajistíte, aby toto opatření dodržovaly všechny osoby, které děti doprovázejí do MŠ. Dále nezapomínejte nahlásit kontakt dítěte s pozitivní osobou na covid. Předejdete tím případnému ohrožování zdraví našich dětí i zaměstnanců.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den.

Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
12.10. 2020 | Rozhodnutí č. 2/2020 o přijatých opatřeních k provozu MŠ Studénka od 12.10.2020

Vážení zákonní zástupci,
V souvislosti se závažnou situací s Covid 19 a potřebě omezit kumulaci osob uvnitř budov MŠ s ohledem na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců Mateřské školy Studénka jsem rozhodla:

1. O zákazu vstupu doprovázejících osob do budov MŠ, a to od 12.10.2020. Děti převezmou u vchodů do budov a znovu je u vchodů budou vydávat pedagogičtí zaměstnanci. Prosím o shovívavost a trpělivost při čekání na děti, někdy bude možná časově náročnější.

2. Dětem budou při ranním filtru preventivně měřeny teploty.

3. Obědy do jídlonosičů nebudou vydávány v budovách MŠ, ale pouze ve školní jídelně při ZŠ Františka kardinála Tomáška, a to pouze v první den nemoci dítěte, bylo – li ke stravování dítě nahlášeno.

4. Délka ani rozsah provozu MŠ se ke dni rozhodnutí nemění, platby školného se proto neosvobozují.

Zároveň Vás prosím, abyste neriskovali naše zdraví a nepřiváděli děti do MŠ, pokud je někdo z Vás nebo z Vašich blízkých v domácnosti v karanténě, ale preventivně nechali dítě doma, máte-li tu možnost.
Věřím, že s Vaší pomocí celou situaci zvládneme bez potíží a provoz v budoucnu nebude narušen nepředvídanými událostmi. Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2020

Vážení rodiče,
dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví je nařízeno od 10.9.2020 nosit v budovách roušky.

Celé znění nařízení MZ najdete ZDE.

Děkuji za dodržování tohoto nařízení,
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2020

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v souvislosti se změnou výše školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2020 mění takto:

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Rozhodnutí o mimořádných opatřeních provozu MŠ Studénka od 1.9.2020

Vážení zákonní zástupci,
Na základě aktuálních opatření MŠMT, MZČR a KHS, vydávám rozhodnutí č.1/2020 o mimořádném opatření provozu MŠ Studénka od 1.9.2020, které se řídí zákonnými normami, závaznými pokyny a doporučeními výše uvedených institucí pro snížení rizika šíření onemocnění covid – 19:

1. Při vstupu do budovy je pro příchozí umístěna desinfekce na ruce, kterou doporučujeme použít.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teploty, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nesmějí do budov MŠ vstupovat.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).

4. Děti si nepřinášejí z domu hračky ani předměty osobní povahy (polštářky, plyšáky, zubní kartáčky, kelímky aj.), není v možnostech MŠ zajistit jejich řádnou desinfekci a oddělené skladování.

5. Dítě do budovy MŠ doprovází vždy jen jedna osoba. Doprovázející osoba nevstupuje do třídy, předává dítě učitelce u dveří a v budově se zdržuje jen po nezbytně nutnou dobu.

6. Učitelka provádí ranní filtr ke zjištění aktuálního zdravotního stavu dítěte (bez měření teplot). Dítě s projevy onemocnění nebude do třídy přijato.

7. Pedagog dohlédne na mytí rukou dětí při příchodu do třídy 20 – 30 sekund.

8. MŠ zajistí zvýšenou hygienu v šatnách a při stravování dětí (desinfekce stolů před a po stravování). Děti nejsou účastny při přípravě a podávání stravy.

9. Zákonný zástupce nahlásí třídní učitelce aktuální telefonní číslo, na které se lze vždy dovolat, a pro případ náhlého onemocnění dítěte zajistí, aby dítě mělo k dispozici v šatně 1 čistou roušku v uzavřeném obalu.

10. V případě onemocnění dítěte v průběhu vzdělávání mateřská škola zajistí okamžitou izolaci dítěte s použitím roušky (dítě i dospělý dohled) a informování zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase a nutnosti onemocnění oznámit telefonicky praktickému lékaři.

11. MŠ omezí na minimum (v rámci možností jednotlivých pracovišť) slučování dětí z jednotlivých tříd v budově školy.

12. MŠ omezí na minimum akce se vstupem cizích osob do budovy MŠ (divadla, fotografování aj.) a výlety a exkurze do uzavřených prostor. Nebudou pořádány besídky a odpolední akce pro děti a rodiče. Třídní schůzky pro rodiče budou zajištěny individuální formou.

13. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte není vyžadováno. Počty dětí ve třídách nejsou snižovány.

14. Pokud je, v případě uzavření MŠ v důsledku krizových opatření nebo z nařízení karantény KHS, znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než polovině dětí alespoň v jedné třídě, MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti pak mají povinnost se vzdělávat.

Děkuji za dodržování výše uvedených pravidel.
Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO 08.06. 2020 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2020/2021 rozhodla takto:

Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO Mateřská škola Studénka

Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.
MŠ KOMENSKÉHO Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška