ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
MŠ KOMENSKÉHO
04.01. 2021 | Rozhodnutí o mimořádných opatřeních provozu MŠ Studénka

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k současné situaci spojené s pandemií covidu-19 jsem rozhodla:

o uzavření provozu odloučeného pracoviště Butovická 106 ve dnech 4.-.5.1.2021, a to po projednání doby karantény s KHS. Provoz bude zahájen ve středu 6.1.202l.

o omezení provozu odloučeného pracoviště Poštovní 659 od 4.1.2021, a to z šesti tříd na čtyři, z důvodu onemocnění covid nebo karantény u 38% zaměstnanců pracoviště.

Tato mimořádná situace vyžaduje nezbytné spojování tříd, které spadá do kompetencí zástupkyně ředitelky Mgr. Hany Molnarové. Vyzývám proto Vás rodiče, abyste po dobu této krizové situace zvažili nutnost docházky dítěte do MŠ (máte-li možnost nechat dítě doma či v jiné péči), a to alespoň prvních 14 dnů v měsíci lednu. Děkuji v této věci za vstřícnost.

Platnost opatření, že rodiče nevstupují do budov MŠ, ale předávají dítě u vchodu budovy určenému zaměstnanci MŠ, nadále trvá, stejně tak jako provádění ranního filtru ke zjištění aktuálního zdravotního stavu dítěte a další zvýšená hygienická opatření při provozu MŠ.

MŠ KOMENSKÉHO
02.12. 2020 | Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Studénka

Vážení zákonní zástupci,
sděluji Vám, že v souladu s § 3a) vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání po projednání se zřizovatelem – městem Studénka jsem rozhodla o přerušení provozu všech pracovišť Mateřské školy Studénka ve dnech 23.12. – 31.12.2020. Provoz bude znovu zahájen v pondělí 4.1.2021. Zároveň si Vám dovoluji za zaměstnance MŠ Studénka popřát šťastné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

S pozdravem
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
12.10. 2020 | Rozhodnutí č. 2/2020 o přijatých opatřeních k provozu MŠ Studénka od 12.10.2020

Vážení zákonní zástupci,
V souvislosti se závažnou situací s Covid 19 a potřebě omezit kumulaci osob uvnitř budov MŠ s ohledem na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců Mateřské školy Studénka jsem rozhodla:

1. O zákazu vstupu doprovázejících osob do budov MŠ, a to od 12.10.2020. Děti převezmou u vchodů do budov a znovu je u vchodů budou vydávat pedagogičtí zaměstnanci. Prosím o shovívavost a trpělivost při čekání na děti, někdy bude možná časově náročnější.

2. Dětem budou při ranním filtru preventivně měřeny teploty.

3. Obědy do jídlonosičů nebudou vydávány v budovách MŠ, ale pouze ve školní jídelně při ZŠ Františka kardinála Tomáška, a to pouze v první den nemoci dítěte, bylo – li ke stravování dítě nahlášeno.

4. Délka ani rozsah provozu MŠ se ke dni rozhodnutí nemění, platby školného se proto neosvobozují.

Zároveň Vás prosím, abyste neriskovali naše zdraví a nepřiváděli děti do MŠ, pokud je někdo z Vás nebo z Vašich blízkých v domácnosti v karanténě, ale preventivně nechali dítě doma, máte-li tu možnost.
Věřím, že s Vaší pomocí celou situaci zvládneme bez potíží a provoz v budoucnu nebude narušen nepředvídanými událostmi. Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2020

Vážení rodiče,
dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví je nařízeno od 10.9.2020 nosit v budovách roušky.

Celé znění nařízení MZ najdete ZDE.

Děkuji za dodržování tohoto nařízení,
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2020

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v souvislosti se změnou výše školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2020 mění takto:

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Rozhodnutí o mimořádných opatřeních provozu MŠ Studénka od 1.9.2020

Vážení zákonní zástupci,
Na základě aktuálních opatření MŠMT, MZČR a KHS, vydávám rozhodnutí č.1/2020 o mimořádném opatření provozu MŠ Studénka od 1.9.2020, které se řídí zákonnými normami, závaznými pokyny a doporučeními výše uvedených institucí pro snížení rizika šíření onemocnění covid – 19:

1. Při vstupu do budovy je pro příchozí umístěna desinfekce na ruce, kterou doporučujeme použít.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teploty, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nesmějí do budov MŠ vstupovat.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).

4. Děti si nepřinášejí z domu hračky ani předměty osobní povahy (polštářky, plyšáky, zubní kartáčky, kelímky aj.), není v možnostech MŠ zajistit jejich řádnou desinfekci a oddělené skladování.

5. Dítě do budovy MŠ doprovází vždy jen jedna osoba. Doprovázející osoba nevstupuje do třídy, předává dítě učitelce u dveří a v budově se zdržuje jen po nezbytně nutnou dobu.

6. Učitelka provádí ranní filtr ke zjištění aktuálního zdravotního stavu dítěte (bez měření teplot). Dítě s projevy onemocnění nebude do třídy přijato.

7. Pedagog dohlédne na mytí rukou dětí při příchodu do třídy 20 – 30 sekund.

8. MŠ zajistí zvýšenou hygienu v šatnách a při stravování dětí (desinfekce stolů před a po stravování). Děti nejsou účastny při přípravě a podávání stravy.

9. Zákonný zástupce nahlásí třídní učitelce aktuální telefonní číslo, na které se lze vždy dovolat, a pro případ náhlého onemocnění dítěte zajistí, aby dítě mělo k dispozici v šatně 1 čistou roušku v uzavřeném obalu.

10. V případě onemocnění dítěte v průběhu vzdělávání mateřská škola zajistí okamžitou izolaci dítěte s použitím roušky (dítě i dospělý dohled) a informování zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase a nutnosti onemocnění oznámit telefonicky praktickému lékaři.

11. MŠ omezí na minimum (v rámci možností jednotlivých pracovišť) slučování dětí z jednotlivých tříd v budově školy.

12. MŠ omezí na minimum akce se vstupem cizích osob do budovy MŠ (divadla, fotografování aj.) a výlety a exkurze do uzavřených prostor. Nebudou pořádány besídky a odpolední akce pro děti a rodiče. Třídní schůzky pro rodiče budou zajištěny individuální formou.

13. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte není vyžadováno. Počty dětí ve třídách nejsou snižovány.

14. Pokud je, v případě uzavření MŠ v důsledku krizových opatření nebo z nařízení karantény KHS, znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než polovině dětí alespoň v jedné třídě, MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti pak mají povinnost se vzdělávat.

Děkuji za dodržování výše uvedených pravidel.
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
27.08. 2020 | Informační schůzky pro zákonné zástupce

Informační schůzky pro zákonné zástupce
proběhnou v pondělí 31.8.2020 na zahradách mateřských škol takto:


15.00 - MŠ Komenského
15.30 - MŠ Butovická, Budovatelská, Nová Horka a R.Tomáška
16.00 - MŠ Poštovní

Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby za rodinu, pokud možno bez dětí.
MŠ KOMENSKÉHO 08.06. 2020 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2020/2021 rozhodla takto:

Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO 05.06. 2020 | Rozhodnutí o provozu a jeho podmínkách a výši úplaty v červenci a srpnu 2020

Vážení zákonní zástupci,
V souvislosti s mimořádnou situací s COVID – 19 Vám sděluji, že v průběhu července a srpna nebude provoz zajišťován pouze na jednom z pracovišť jako tomu bylo v uplynulých letech, abychom nemísili děti ani zaměstnance z jednotlivých MŠ více než je skutečně nezbytné.

Proto ruším rozhodnutí č.j. MŠ 132/2020 ze dne 2.3.2020 a oznamuji Vám, že provoz MŠ Studénka bude zabezpečen na základě zájmu zákonných zástupců pro přihlášené děti takto:


Nabídka aktivit v době uzavření MŠ

V době uzavření mateřských školek vám nabízíme možnost příměstských táborů:

 • Sportovní příměstský tábor SaK Studénka ZDE
 • Malý farmář na Jarošově statku ZDE
 • Letní školka soukromé MŠ Krokodýlek a klubu Inspirace v Bílovci ZDE • MŠ KOMENSKÉHO 01.06. 2020 | Rozhodnutí o přijetí

  Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
  MŠ KOMENSKÉHO 15.05. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za květen a červen 2020 a výši úplaty za měsíc květen 2020

  Vážení zákonní zástupci, vzhledem ke skutečnosti, že provoz Mateřské školy Studénka je od 11.5.2020 zabezpečen v omezeném režimu:

  1. promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce květen a červen 2020, pokud v těchto měsících dítě do mateřské školy nedochází, a zároveň

  2. stanovuji úplatu za měsíc květen 2020 zákonným zástupcům, jejichž dítě do MŠ Studénka dochází, na poměrnou část 357,- Kč. Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

  Mgr. Pavla Honová, ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO 06.05. 2020 | PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

  Provoz mateřských škol bude probíhat ode dne 11.5.2020 v omezeném režimu dle přijatých níže uvedených opatření zřizovatele a také v souladu s manuálem vydaným MŠMT.

  Základní pravidla provozu mateřských škol ve Studénce:

  • Prioritní skupiny dětí, pro které bude MŠ otevřena
  1. děti pracujících rodičů, kteří nepobírají na žádné další dítě ošetřovné
  2. ostatní děti (dle věku od nejstarších po nejmladší)

  • Jednotlivé třídy budou v maximálním počtu 15 dětí (minimálně 5 na jednu třídu), a to s ohledem k prostorovému uspořádání tříd, stolování a spánku dětí (přiměřené dodržování bezpečné vzdálenosti)

  • Pro zjištění zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ, budou postupně rodiče v průběhu tohoto týdne telefonicky kontaktováni pracovníky MŠ

  • Před prvním přijetím dítěte do MŠ musí rodiče předložit vyplněné čestné prohlášení dle manuálu MŠMT

  Počty otevřených tříd v budovách jednotlivých MŠ
  1. Budovatelská – 1 třída
  2. Butovická – 1 třída
  3. Komenského – 2 třídy
  4. Nová Horka – 1 třída
  5. Poštovní – 4 třídy
  6. R. Tomáška – 1 třída

  • Provoz MŠ bude zabezpečen v době od 6:30 do 15:30 hodin z důvodu zamezení spojování dětí ve třídách v ranních i odpoledních hodinách tak, abychom zajistili provoz v jedné třídě dvěma pedagogy

  • Doprovázející osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ, děti budou přebírány pedagogy u hlavního vchodu v době od 6:30 do 7:15 hodin, kde bude prováděn ranní filtr (měření teploty, při teplotě od 37°C nebo zjevné rýmě či kašli nebude dítě do MŠ přijato), v odpoledních hodinách budou děti vydávány od 14:45 do 15:30 hodin, vyzvedávání v jinou dobu bude možné domluvit s učitelkou ve třídě

  • Dítě si nesmí do MŠ donášet hračky nebo jiné předměty z domova (zubní kartáček, hřeben, aj.)

  • V jednotlivých MŠ budou vytvořeny skupiny dětí dle možností dané MŠ, které nemusí korespondovat se stávajícími třídami, rodiče tudíž nemohou vyžadovat svou třídní učitelku nebo pobyt ve své třídě

  • Pobyt ve vnitřních prostorách budov bude minimalizovaný, činnosti budou přenášeny na zahradu MŠ, kde budou mít skupiny vyhrazený prostor, děti se tedy nebudou mísit

  • Hygiena bude zabezpečena dle manuálu MŠMT

  • Děti, které nenastoupí do MŠ do 30.06.2020, nebudou platit v květnu a červnu školné

  • MŠ nebude pořádat do 31.08.2020 výlety ani žádné hromadné společné akce dětí s rodiči

  • Na otázky týkající se ošetřovného a nároku na něj, nelze prozatím bohužel odpovědět, jelikož se k tomu doposud jasně nevyjádřilo kompetentní Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně problematice ošetřovného věnuje sekci na svém webu viz. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

  Děti, které nastoupí do MŠ, budou potřebovat:

  • Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
  • 5 ks podepsaná čistá rouška v uzavíratelném sáčku + i uzavíratelný sáček na špinavé roušky
  • Vybavení dětí – pláštěnka, gumáky, pevná obuv, náhradní oblečení (vše řádně označené)

  Žádáme rodiče, aby nepoužívali biometrický systém pro vstup do MŠ, dodržovali dvoumetrové odstupy před budovami MŠ a dobu, po kterou budou děti přijímány (6.30 - 7.15 hod). V případě nejasností se obracejte na ředitelku MŠ nebo vedoucí jednotlivých pracovišť.
  MŠ KOMENSKÉHO 17.03. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

  Vážení zákonní zástupci,

  s ohledem na současnou mimořádnou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce březen a duben 2020.

  Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

  S pozdravem Mgr. Pavla Honová
  ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO Rozhodnutí o přerušení provozu a výši úplaty v červenci a srpnu 2020

  Vážení zákonní zástupci,
  oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu letních prázdnin přerušen po dobu tří týdnů od 20. července do 7. srpna 2020. Provoz v ostatních týdnech července a srpna bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí. O umístění dětí budete informováni na svých pracovištích do 31.5.2020. V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka Vám sděluji, že pro měsíc červenec 2020 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle §6 odst (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 273,- Kč. Žádáme rodiče, aby si za červenec upravili zálohu na školné. V srpnu 2020 se školné poměrně nekrátí, zůstává ve výši 500,- Kč.

  S pozdravem Mgr. Pavla Honová
  ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2019

  Vážení rodiče,
  1. oznamuji Vám, že v souvislosti se změnami výše stravného (viz. kalkulační list ŠJ při ZŠ TGM Studénka ze dne 17.7.2019) se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2019 mění takto:
  MŠ KOMENSKÉHO Mateřská škola Studénka

  Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
  Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.
  MŠ KOMENSKÉHO Statutární zastoupení

  Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
  Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška