ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art StudioMŠ KOMENSKÉHO

01.06. 2020 | Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
MŠ KOMENSKÉHO

15.05. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za květen a červen 2020 a výši úplaty za měsíc květen 2020

Vážení zákonní zástupci, vzhledem ke skutečnosti, že provoz Mateřské školy Studénka je od 11.5.2020 zabezpečen v omezeném režimu:

1. promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce květen a červen 2020, pokud v těchto měsících dítě do mateřské školy nedochází, a zároveň

2. stanovuji úplatu za měsíc květen 2020 zákonným zástupcům, jejichž dítě do MŠ Studénka dochází, na poměrnou část 357,- Kč. Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

Mgr. Pavla Honová, ředitelkaMŠ KOMENSKÉHO

06.05. 2020 | PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Provoz mateřských škol bude probíhat ode dne 11.5.2020 v omezeném režimu dle přijatých níže uvedených opatření zřizovatele a také v souladu s manuálem vydaným MŠMT.

Základní pravidla provozu mateřských škol ve Studénce:

• Prioritní skupiny dětí, pro které bude MŠ otevřena
1. děti pracujících rodičů, kteří nepobírají na žádné další dítě ošetřovné
2. ostatní děti (dle věku od nejstarších po nejmladší)

• Jednotlivé třídy budou v maximálním počtu 15 dětí (minimálně 5 na jednu třídu), a to s ohledem k prostorovému uspořádání tříd, stolování a spánku dětí (přiměřené dodržování bezpečné vzdálenosti)

• Pro zjištění zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ, budou postupně rodiče v průběhu tohoto týdne telefonicky kontaktováni pracovníky MŠ

• Před prvním přijetím dítěte do MŠ musí rodiče předložit vyplněné čestné prohlášení dle manuálu MŠMT

Počty otevřených tříd v budovách jednotlivých MŠ
1. Budovatelská – 1 třída
2. Butovická – 1 třída
3. Komenského – 2 třídy
4. Nová Horka – 1 třída
5. Poštovní – 4 třídy
6. R. Tomáška – 1 třída

• Provoz MŠ bude zabezpečen v době od 6:30 do 15:30 hodin z důvodu zamezení spojování dětí ve třídách v ranních i odpoledních hodinách tak, abychom zajistili provoz v jedné třídě dvěma pedagogy

• Doprovázející osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ, děti budou přebírány pedagogy u hlavního vchodu v době od 6:30 do 7:15 hodin, kde bude prováděn ranní filtr (měření teploty, při teplotě od 37°C nebo zjevné rýmě či kašli nebude dítě do MŠ přijato), v odpoledních hodinách budou děti vydávány od 14:45 do 15:30 hodin, vyzvedávání v jinou dobu bude možné domluvit s učitelkou ve třídě

• Dítě si nesmí do MŠ donášet hračky nebo jiné předměty z domova (zubní kartáček, hřeben, aj.)

• V jednotlivých MŠ budou vytvořeny skupiny dětí dle možností dané MŠ, které nemusí korespondovat se stávajícími třídami, rodiče tudíž nemohou vyžadovat svou třídní učitelku nebo pobyt ve své třídě

• Pobyt ve vnitřních prostorách budov bude minimalizovaný, činnosti budou přenášeny na zahradu MŠ, kde budou mít skupiny vyhrazený prostor, děti se tedy nebudou mísit

• Hygiena bude zabezpečena dle manuálu MŠMT

• Děti, které nenastoupí do MŠ do 30.06.2020, nebudou platit v květnu a červnu školné

• MŠ nebude pořádat do 31.08.2020 výlety ani žádné hromadné společné akce dětí s rodiči

• Na otázky týkající se ošetřovného a nároku na něj, nelze prozatím bohužel odpovědět, jelikož se k tomu doposud jasně nevyjádřilo kompetentní Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně problematice ošetřovného věnuje sekci na svém webu viz. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Děti, které nastoupí do MŠ, budou potřebovat:

• Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
• 5 ks podepsaná čistá rouška v uzavíratelném sáčku + i uzavíratelný sáček na špinavé roušky
• Vybavení dětí – pláštěnka, gumáky, pevná obuv, náhradní oblečení (vše řádně označené)

Žádáme rodiče, aby nepoužívali biometrický systém pro vstup do MŠ, dodržovali dvoumetrové odstupy před budovami MŠ a dobu, po kterou budou děti přijímány (6.30 - 7.15 hod). V případě nejasností se obracejte na ředitelku MŠ nebo vedoucí jednotlivých pracovišť.MŠ KOMENSKÉHO

07.04. 2020 | Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Vzor textu čestného prohlášení k očkování najdete ke stažení ZDE
MŠ KOMENSKÉHO

07.04. 2020 | Zápis do MŠ - změny

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, proto stanovuji nový termín zápisu do MŠ Studénka takto: 4.–7. května 2020

Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:
• Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsaný zákonným zástupcem, bez potvrzení dětského lékaře
• Kopie rodného listu dítěte
• Originál čestného prohlášení o očkování dítěte s podpisem zákonného zástupce
• Kopie celého očkovacího průkazu dítěte

Připomínám nutnost vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní kontakt, email), na které Vás budeme kontaktovat v případě potřeby doložení chybějících údajů.

Potřebné dokumenty poté doručte do MŠ Studénka jedním z následujících způsobů:
• do datové schránky školy (ID pyes45s) v termínu 4.- 7. 5. 2020
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) v termínu 4.- 8. 5. 2020
• poštou na adresu Mateřská škola Studénka, Komenského 700, 742 13 Studénka 4.-7.5. 2020, nejzazší datum na podacím razítku je 7.5. 2020
• osobně vhoďte vše potřebné v obálce do sběrného boxu, který bude umístěn na budově MŠ Komenského 700 v termínu 4. – 5. 5. 2020 vždy od 9,00 do 15.00 hod nebo od 4.5 do 7.5.2020 do poštovní schránky na budově.

Následně Vám po obdržení žádosti a ostatních dokumentů bude vygenerována registrační značka, kterou obdržíte emailem nebo poštou, současně s datem a časem možnosti nahlížení do spisu. Respektujte prosím nouzový stav a ochranu zdraví a v případě zájmu nahlédnout do spisu nejprve volejte na tel. č. 552 302 766.
MŠ KOMENSKÉHO

24.03. 2020 | Informace k zápisu dětí do MŠ Studénka

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům Vám sděluji, že očekáváme vydání stanoviska MŠMT, poté Vás budeme neprodleně informovat. Prozatím tedy nevyžadujte po dětském lékaři doočkování a potvrzení na žádost o přijetí. Zároveň potvrzuji, že jsou zrušeny všechny plánované akce, tedy informační schůzka dne 31.3.2020 v MŠ Poštovní a dubnové Dny otevřených dveří.

Mgr. Pavla Honová, ředitelkaMŠ KOMENSKÉHO

17.03. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na současnou mimořádnou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce březen a duben 2020.

Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelkaMŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Studénka

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že v souvislosti s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR k uzavření mateřských škol jsem požádala zřizovatele o projednání v této věci. Rada města Studénky dne 12.3.2020 usnesením č. 626/24/20 souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Studénka, Komenského 700, příspěvkové organizace.

Provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude přerušen od pátku 13.3.2020 do doby platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j.: MZDR 10676/2020- 1/MIN/KAN). O ukončení platnosti Vás budeme neprodleně informovat.

Zákonným zástupcům, kteří budou žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, budeme vystavovat potvrzení těmito způsoby:

• Zákonný zástupce požádá na email podatelna@msstudenka.cz a potvrzení bude zasláno elektronicky, doma si doklad vytiskne a vyplní potřebnými údaji,
• MŠ doklad vytiskne a vydá zákonnému zástupci v MŠ, doklady budou vydávat vedoucí jednotlivých pracovišť, a to od pátku 13.3.2020 od 9.00 hod.

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přerušení provozu a výši úplaty v červenci a srpnu 2020

Vážení zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu letních prázdnin přerušen po dobu tří týdnů od 20. července do 7. srpna 2020. Provoz v ostatních týdnech července a srpna bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí. O umístění dětí budete informováni na svých pracovištích do 31.5.2020. V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka Vám sděluji, že pro měsíc červenec 2020 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle §6 odst (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 273,- Kč. Žádáme rodiče, aby si za červenec upravili zálohu na školné. V srpnu 2020 se školné poměrně nekrátí, zůstává ve výši 500,- Kč.

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

POZVÁNKA

Mateřská škola Studénka zve rodiče dětí, kteří se v letošním roce chystají k zápisu do MŠ na setkání se zástupci jednotlivých mateřských škol ve Studénce, v úterý 31.března 2020 od 15.00 hodin v MŠ Poštovní. Dozvíte se podrobnosti o průběhu zápisu a kritériích pro přijímání dětí. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
MŠ KOMENSKÉHO

Dny otevřených dveří

Mateřská škola Studénka Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří,
které se uskuteční dne 7.dubna 2020 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Komenského 700
• Nová Horka 50
• Poštovní 659

a dne 8.dubna 2020 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Budovatelská 580
• Butovická 106
• R.Tomáška 491
• Poštovní 659MŠ KOMENSKÉHO

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji místo, termín a dobu pro podání žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2020/2021 takto


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
ve školním roce 2020/2021 najdete ZDE

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2019

Vážení rodiče,
1. oznamuji Vám, že v souvislosti se změnami výše stravného (viz. kalkulační list ŠJ při ZŠ TGM Studénka ze dne 17.7.2019) se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2019 mění takto:
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška