ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art StudioMŠ KOMENSKÉHO 08.06. 2020 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2020/2021 rozhodla takto:

Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO 05.06. 2020 | Rozhodnutí o provozu a jeho podmínkách a výši úplaty v červenci a srpnu 2020

Vážení zákonní zástupci,
V souvislosti s mimořádnou situací s COVID – 19 Vám sděluji, že v průběhu července a srpna nebude provoz zajišťován pouze na jednom z pracovišť jako tomu bylo v uplynulých letech, abychom nemísili děti ani zaměstnance z jednotlivých MŠ více než je skutečně nezbytné.

Proto ruším rozhodnutí č.j. MŠ 132/2020 ze dne 2.3.2020 a oznamuji Vám, že provoz MŠ Studénka bude zabezpečen na základě zájmu zákonných zástupců pro přihlášené děti takto:


Nabídka aktivit v době uzavření MŠ

V době uzavření mateřských školek vám nabízíme možnost příměstských táborů:

 • Sportovní příměstský tábor SaK Studénka ZDE
 • Malý farmář na Jarošově statku ZDE
 • Letní školka soukromé MŠ Krokodýlek a klubu Inspirace v Bílovci ZDE • MŠ KOMENSKÉHO 01.06. 2020 | Rozhodnutí o přijetí

  Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
  MŠ KOMENSKÉHO 15.05. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za květen a červen 2020 a výši úplaty za měsíc květen 2020

  Vážení zákonní zástupci, vzhledem ke skutečnosti, že provoz Mateřské školy Studénka je od 11.5.2020 zabezpečen v omezeném režimu:

  1. promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce květen a červen 2020, pokud v těchto měsících dítě do mateřské školy nedochází, a zároveň

  2. stanovuji úplatu za měsíc květen 2020 zákonným zástupcům, jejichž dítě do MŠ Studénka dochází, na poměrnou část 357,- Kč. Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

  Mgr. Pavla Honová, ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO 06.05. 2020 | PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

  Provoz mateřských škol bude probíhat ode dne 11.5.2020 v omezeném režimu dle přijatých níže uvedených opatření zřizovatele a také v souladu s manuálem vydaným MŠMT.

  Základní pravidla provozu mateřských škol ve Studénce:

  • Prioritní skupiny dětí, pro které bude MŠ otevřena
  1. děti pracujících rodičů, kteří nepobírají na žádné další dítě ošetřovné
  2. ostatní děti (dle věku od nejstarších po nejmladší)

  • Jednotlivé třídy budou v maximálním počtu 15 dětí (minimálně 5 na jednu třídu), a to s ohledem k prostorovému uspořádání tříd, stolování a spánku dětí (přiměřené dodržování bezpečné vzdálenosti)

  • Pro zjištění zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ, budou postupně rodiče v průběhu tohoto týdne telefonicky kontaktováni pracovníky MŠ

  • Před prvním přijetím dítěte do MŠ musí rodiče předložit vyplněné čestné prohlášení dle manuálu MŠMT

  Počty otevřených tříd v budovách jednotlivých MŠ
  1. Budovatelská – 1 třída
  2. Butovická – 1 třída
  3. Komenského – 2 třídy
  4. Nová Horka – 1 třída
  5. Poštovní – 4 třídy
  6. R. Tomáška – 1 třída

  • Provoz MŠ bude zabezpečen v době od 6:30 do 15:30 hodin z důvodu zamezení spojování dětí ve třídách v ranních i odpoledních hodinách tak, abychom zajistili provoz v jedné třídě dvěma pedagogy

  • Doprovázející osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ, děti budou přebírány pedagogy u hlavního vchodu v době od 6:30 do 7:15 hodin, kde bude prováděn ranní filtr (měření teploty, při teplotě od 37°C nebo zjevné rýmě či kašli nebude dítě do MŠ přijato), v odpoledních hodinách budou děti vydávány od 14:45 do 15:30 hodin, vyzvedávání v jinou dobu bude možné domluvit s učitelkou ve třídě

  • Dítě si nesmí do MŠ donášet hračky nebo jiné předměty z domova (zubní kartáček, hřeben, aj.)

  • V jednotlivých MŠ budou vytvořeny skupiny dětí dle možností dané MŠ, které nemusí korespondovat se stávajícími třídami, rodiče tudíž nemohou vyžadovat svou třídní učitelku nebo pobyt ve své třídě

  • Pobyt ve vnitřních prostorách budov bude minimalizovaný, činnosti budou přenášeny na zahradu MŠ, kde budou mít skupiny vyhrazený prostor, děti se tedy nebudou mísit

  • Hygiena bude zabezpečena dle manuálu MŠMT

  • Děti, které nenastoupí do MŠ do 30.06.2020, nebudou platit v květnu a červnu školné

  • MŠ nebude pořádat do 31.08.2020 výlety ani žádné hromadné společné akce dětí s rodiči

  • Na otázky týkající se ošetřovného a nároku na něj, nelze prozatím bohužel odpovědět, jelikož se k tomu doposud jasně nevyjádřilo kompetentní Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně problematice ošetřovného věnuje sekci na svém webu viz. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

  Děti, které nastoupí do MŠ, budou potřebovat:

  • Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
  • 5 ks podepsaná čistá rouška v uzavíratelném sáčku + i uzavíratelný sáček na špinavé roušky
  • Vybavení dětí – pláštěnka, gumáky, pevná obuv, náhradní oblečení (vše řádně označené)

  Žádáme rodiče, aby nepoužívali biometrický systém pro vstup do MŠ, dodržovali dvoumetrové odstupy před budovami MŠ a dobu, po kterou budou děti přijímány (6.30 - 7.15 hod). V případě nejasností se obracejte na ředitelku MŠ nebo vedoucí jednotlivých pracovišť.
  MŠ KOMENSKÉHO 17.03. 2020 | Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

  Vážení zákonní zástupci,

  s ohledem na současnou mimořádnou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce březen a duben 2020.

  Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

  S pozdravem Mgr. Pavla Honová
  ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO Rozhodnutí o přerušení provozu a výši úplaty v červenci a srpnu 2020

  Vážení zákonní zástupci,
  oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu letních prázdnin přerušen po dobu tří týdnů od 20. července do 7. srpna 2020. Provoz v ostatních týdnech července a srpna bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí. O umístění dětí budete informováni na svých pracovištích do 31.5.2020. V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka Vám sděluji, že pro měsíc červenec 2020 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle §6 odst (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 273,- Kč. Žádáme rodiče, aby si za červenec upravili zálohu na školné. V srpnu 2020 se školné poměrně nekrátí, zůstává ve výši 500,- Kč.

  S pozdravem Mgr. Pavla Honová
  ředitelka
  MŠ KOMENSKÉHO Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2019

  Vážení rodiče,
  1. oznamuji Vám, že v souvislosti se změnami výše stravného (viz. kalkulační list ŠJ při ZŠ TGM Studénka ze dne 17.7.2019) se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2019 mění takto:
  MŠ KOMENSKÉHO Mateřská škola Studénka

  Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
  Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.
  MŠ KOMENSKÉHO Statutární zastoupení

  Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
  Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška