ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
MŠ KOMENSKÉHO 01.09. 2021 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2021

Vážení rodiče,

Oznamuji Vám, že v souvislosti se změnou výše školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2021 mění takto:.

Mgr. Pavla Honová,
ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO 30.08. 2021 | Stravování dětí v mateřských školách probíhá bez omezení

Vážení rodiče,

zasílám informace k rekonstrukci školních kuchyní. Stravování dětí v mateřských školách probíhá bez omezení. Zároveň sděluji, že provoz MŠ Komenského bude zahájen k 1.9.2021 tak, jak bylo původně plánováno.

Mgr. Pavla Honová,
ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO 01.06. 2021 | Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: přijímá od 1.9.2021 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, děti, jejichž žádosti byly evidovány pod registračními čísly uvedenými v příloze níže s tím, že stanoví dětem narozeným od 1.9.2018 do 31.8.2019 zkušební dobu 3 měsíce.

Děti jsou na jednotlivá pracoviště Mateřské školy Studénka přijaty takto:

MŠ KOMENSKÉHO 20.05. 2021 | Oznámení o změnách cen stravného

Vážení rodiče,
vzhledem k rekonstrukci školní jídelny při ZŠ Františka kardinála Tomáška ve Studénce, odebíráme stravu pro děti z jiných jídelen, z nichž každá má svou kalkulaci ceny potravin.

Oznamuji Vám výši stravného, která Vám bude účtována po dobu rekonstrukce:

CENY STRAVNÉHO Výše záloh na stravné se tímto nemění.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO 08.04. 2021 | Zahájení provozu MŠ

Vážení rodiče,
MŠ Studénka zahájí provoz z rozhodnutí vlády znovu v pondělí 12.4.2021, a to na všech pracovištích. Právě jsem obdržela do datové schránky informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do MŠ, složitá. Pokusíme se minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování našich požadavků, které vyplývají z mimořádných opatření MZČR , zákonných norem a opatření stanovených MŠMT.

Dnes budeme zjišťovat, které dítě s povinným předškolním vzděláváním nastoupí v pondělí 12.4.2021 skutečně do MŠ. K docházce můžeme přijmout i mladší děti zaměstnanců IZS a vybraných profesí. Pokud máte takovýto požadavek, je potřebné, abyste se telefonicky ohlásili dnes třídním učitelkám. Bude však nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o tom, že povolání skutečně vykonáváte.

Před nástupem do MŠ a dále pravidelně v pondělí a ve čtvrtek se budou děti testovat. Předpokládáme, že se bude vše dít za Vaší aktivní asistence, a to v některé ze šaten dětí či jiné vyhrazené místnosti v budově. Vstup do testovacích prostor bude rodičům umožněn při dodržování zvýšených hygienických standardů, tzn. krytí nosu a úst prostředkem dle současně platného mimořádného opatření MZ (nyní respirátor), zachování rozestupů a použití desinfekce na ruce, a to i u dětí. Další organizaci průběhu testování sdělíme co nejdříve podle možností jednotlivých pracovišť. Je také potřeba nahlásit přibližný čas, který v testovací dny využijete pro příchod dítěte, abychom zorganizovali testování při větším počtu dětí. V testovací dny počítejte s prodlevou při předávání dětí, vyhodnocení testu trvá 15 min., a rodič po tuto dobu musí setrvat s dítětem před MŠ nebo na zahradě s tím, že vyčká na výsledek testu. Pokud bude výsledek pozitivní, dostane zákonný zástupce informace k dalšímu postupu.

Pokud nebudete chtít děti testovat v MŠ, stačí doložit před nástupem dítěte do MŠ platný negativní PCR test (z odběrového centra), tento je potřeba dokládat 1x týdně. Děti, které prošly infekcí COVID nemusí být testovány po dobu 90 dnů od 1.pozitivního PCR testu, pro účast dítěte na vzdělávání je však potřeba k tomuto doložit písemné potvrzení dětského lékaře. Bez testování nebo potřebných dokladů nebude dítěti umožněn vstup do MŠ mimo testovací prostor. Testování dítěte doma není pro vstup dítěte do MŠ platné.

Pokud nebudete chtít dítě testovat vůbec, je potřeba jej z docházky řádně odhlásit, toto sdělte p. učitelce a dohodněte si, jakým způsobem dítě omluvíte (osobní podpis v MŠ, omluvný email, telefonát). Dětem, které jsou vzdělávání nepřítomny, i přesto, že jsou omluveny, MŠ neposkytuje distanční vzdělávání.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO 08.04. 2021 | Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Studénka v roce 2021

Vážení zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že provoz Mateřské školy Studénka bude v roce 2021 přerušen na základě projednání se zřizovatelem – městem Studénka takto:

1. Provoz pracoviště Komenského 700 od 16.6.2021 do 31.8.2021 z důvodu rekonstrukce budovy. Pro děti z MŠ Komenského, pokud nebudou v průběhu rekonstrukce využívat vzdělávání na jiném pracovišti MŠ Studénka, stanovuji úplatu za červen 2021 na 300,- Kč měsíčně. V měsíci červenci a srpnu bude pro děti z MŠ Komenského k dispozici (mimo doby uzavření všech pracovišt) volná kapacita na ostatních pracovištích.

2. Provoz všech pracovišť po dobu tří týdnů od 26.7.2021 do 13.8.2021 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání za měsíc srpen 2021 na 327,- Kč. Úplata za měsíc červenec se nesnižuje.

3. Provoz všech pracovišť od 23.12.2021 do 31.12.2021 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Školné za prosinec stanovuji na 436,- Kč, zůstane-li školné ve stejné výši i pro školní rok 2021/2022.

Žádáme rodiče, aby zachovali zasílání částek trvalými příkazy, vratky budou předmětem řádného vyúčtování.

S pozdravem
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO 08.04. 2021 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka od 1.3.2021 vládním mimořádným opatření stanovuji dle § 6 odst. (5) vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v Mateřské škole Studénka, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc:

- březen 2021 0,- Kč
- duben 2021 0,- Kč bude-li znemožněno vzdělávání trváním mimořádných opatření po celý kalendářní měsíc.

Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet MŠ Studénka, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2021.

S pozdravem
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Nařízení MZ

Vážení rodiče,
dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví je nařízeno od 10.9.2020 nosit v budovách roušky.

Celé znění nařízení MZ najdete ZDE.

Děkuji za dodržování tohoto nařízení,
Mgr. Pavla Honová, ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2020

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v souvislosti se změnou výše školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2020 mění takto:

MŠ KOMENSKÉHO
01.09. 2020 | Rozhodnutí o mimořádných opatřeních provozu MŠ Studénka od 1.9.2020

Vážení zákonní zástupci,
Na základě aktuálních opatření MŠMT, MZČR a KHS, vydávám rozhodnutí č.1/2020 o mimořádném opatření provozu MŠ Studénka od 1.9.2020, které se řídí zákonnými normami, závaznými pokyny a doporučeními výše uvedených institucí pro snížení rizika šíření onemocnění covid – 19:

1. Při vstupu do budovy je pro příchozí umístěna desinfekce na ruce, kterou doporučujeme použít.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teploty, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nesmějí do budov MŠ vstupovat.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).

4. Děti si nepřinášejí z domu hračky ani předměty osobní povahy (polštářky, plyšáky, zubní kartáčky, kelímky aj.), není v možnostech MŠ zajistit jejich řádnou desinfekci a oddělené skladování.

5. Dítě do budovy MŠ doprovází vždy jen jedna osoba. Doprovázející osoba nevstupuje do třídy, předává dítě učitelce u dveří a v budově se zdržuje jen po nezbytně nutnou dobu.

6. Učitelka provádí ranní filtr ke zjištění aktuálního zdravotního stavu dítěte (bez měření teplot). Dítě s projevy onemocnění nebude do třídy přijato.

7. Pedagog dohlédne na mytí rukou dětí při příchodu do třídy 20 – 30 sekund.

8. MŠ zajistí zvýšenou hygienu v šatnách a při stravování dětí (desinfekce stolů před a po stravování). Děti nejsou účastny při přípravě a podávání stravy.

9. Zákonný zástupce nahlásí třídní učitelce aktuální telefonní číslo, na které se lze vždy dovolat, a pro případ náhlého onemocnění dítěte zajistí, aby dítě mělo k dispozici v šatně 1 čistou roušku v uzavřeném obalu.

10. V případě onemocnění dítěte v průběhu vzdělávání mateřská škola zajistí okamžitou izolaci dítěte s použitím roušky (dítě i dospělý dohled) a informování zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase a nutnosti onemocnění oznámit telefonicky praktickému lékaři.

11. MŠ omezí na minimum (v rámci možností jednotlivých pracovišť) slučování dětí z jednotlivých tříd v budově školy.

12. MŠ omezí na minimum akce se vstupem cizích osob do budovy MŠ (divadla, fotografování aj.) a výlety a exkurze do uzavřených prostor. Nebudou pořádány besídky a odpolední akce pro děti a rodiče. Třídní schůzky pro rodiče budou zajištěny individuální formou.

13. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte není vyžadováno. Počty dětí ve třídách nejsou snižovány.

14. Pokud je, v případě uzavření MŠ v důsledku krizových opatření nebo z nařízení karantény KHS, znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než polovině dětí alespoň v jedné třídě, MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti pak mají povinnost se vzdělávat.

Děkuji za dodržování výše uvedených pravidel.
Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO 08.06. 2020 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2020/2021 rozhodla takto:

Mgr. Pavla Honová, ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO Mateřská škola Studénka

Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.
MŠ KOMENSKÉHO Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška