ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO

Výzva k podání nabídky

Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, se sídlem 74213 Studénka, Komenského 700, zastoupená ředitelkou Mgr. Pavlou Honovou (dále jen zadavatel), rozhodla podle ustanovení §12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Dodávka interaktivních dotykových panelů, vyzvat Vás písemnou výzvou k podání nabídky na dodavatele tří interaktivních dotykových panelů do budov Mateřské školy Studénka a služeb spojených s instalací a proškolením osob, a k prokázání splnění kvalifikace, a to vše v rozsahu a za podmínek, které jsou nedílnou součástí předmětné veřejné zakázky. Podrobnosti o vymezení předmětu zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Více informací ZDE
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školní roce 2018/2019 rozhodla takto: 1. Pro jedno dítě v celodenním provozu stanovuji měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na 500 Kč.

2. Pro dítě v celodenním provozu, které se nezapočítává v souladu s §34 odst.9 školského zákona do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanovuji výši úplaty na 320 Kč měsíčně.

Mgr.Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

přijímá od 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, děti, jejichž žádosti byly evidovány pod níže uvedenými registračními čísly s tím, že

stanoví dětem narozeným od 1.1.2016 do 31.8.2016 zkušební dobu 3 měsíce.

Děti byly na jednotlivá pracoviště Mateřské školy Studénka přijaty TAKTO:
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ, zajištění provozu a výše úplaty v průběhu letních prázdnin

Vážení zákonní zástupci, oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu prázdnin přerušen od 23.7.do 3.8.2018. Provoz v červenci a srpnu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí TAKTO:
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška